REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Noworoczny.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,
zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
1.4. Organizatorem Konkursu jest zespół https://dodatki-weselne.pl Czynności związane z obsługa techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
1.5. Fundatorem nagród w Konkursie jest właściciel usług https://dodatki-weselne.pl
1.6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Facebook nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage dodatki-weselne w serwisie społecznościowym Facebook https://dodatki-weselne.pl/fanpage
2.2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) spełni wszystkie pozostałe warunki Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 2.3. poniżej.
2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 02.01.2020 roku, a zakończenie w dniu 12.01.2020 roku godziny 23.59. Konkurs rozpocznie się po umieszczeniu na fanpage’u komunikatu (wpis konkursowy) o rozpoczęciu Konkursu przez Organizatora. Wyłonienie Zwycięzców Nagród i publikacja wyników Konkursu nastąpi w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
3.1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy:

a) dokonać zgłoszenia konkursowego poprzez odpowiedź na pytanie w komentarzu pod wpisem konkursowym, który pojawi się w dniu 2.01.2020 roku na stronie https://dodatki-weselne.pl/fanpage „Jakie jest Twoje postanowienie noworoczne związane z Twoim ślubem?”

b) polubić funpage dodatki-weselne
c) oznaczyć dwóch znajomych, którzy planują swój ślub i udostępnić post konkursowy na swoim profilu
3.2. Przesłane zgłoszenia i komentarze muszą być efektem autorskiej pracy zgłaszającego.
3.3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
3.4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że praca konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a) praca konkursowa oraz opis jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika ;
b) zgłoszenie nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;
c) zgłoszenie nie zawiera treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących portalu dodatki-weselne.pl (nazwa lub logo innej marki lub produktu innej marki nie mogą być użyte w opisie); oraz
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.5. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie, udziela Organizatorowi zgody na prezentowanie pracy konkursowej na profilach portalu dodatki-weselne.pl w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych publikowanych przez portal dodatki-weselne.pl, a także w serwisach Facebook i Instagram.
3.6. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, jak i jego ewentualnymi zmianami, które mogą być wprowadzone w trakcie trwania Konkursu. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 3.1. powyżej oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie i jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem przez Uczestnika będącego autorem pracy konkursowej następujących danych osobowych Uczestnika:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres korespondencyjny,
d) numer telefonu kontaktowego.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu oraz dostarczeniem nagrody,
b) opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika jako zwycięzcy Konkursu w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
c) opublikowanie imienia i nazwiska wraz z pracą konkursową na profilach portalu dodatki-weselne.pl w mediach społecznościowych oraz w materiałach reklamowych publikowanych przez portal dodatki-weselne.pl, a także w serwisach Facebook i Instagram
4.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
4.3. Dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora w celach związanych z realizacją Konkursu, wydaniem nagrody, wykonywaniem autorskich praw majątkowych, w celach finansowo- księgowych oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu, zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4.4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i wysłania nagród. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte po upływie terminy rozpatrzenia reklamacji związanych z realizacją konkursu, z wyjątkiem Laureatów Konkursu, których dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego.
4.5. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody. Podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie oraz będzie podstawą do odmowy wydania nagrody.
4.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby której dane dotyczą. Wyrażona przez Uczestnika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych, może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w czasie trwania konkursu jest równoznaczne z wycofaniem się z konkursu przez Uczestnika, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu laureatów Konkursu.
4.7. Dostęp do danych osobowych Uczestników będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Organizatora. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą miały podmioty prowadzące serwis społecznościowe Facebook oraz Instagram.
4.8. Każdy Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawianie. Ponadto każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4.9. Uczestnikom Konkursu przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.10. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie udziela Organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie prac konkursowych w celu ich publikacji na profilach społecznościowych: Facebook oraz Instagram, a także w materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego pracy konkursowej.


5. MAJĄTKOWE
PRAWA AUTORSKIE.
5.1. W przypadku, jeżeli praca lub opis zgłoszone przez uczestnika do Konkursu stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik przenosi na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką (w tym m.in. fotokopiowanie i mikrokopiowanie), jak również na płytach i innych nośnikach dźwięku i obrazu;
b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób, w tym na płytach i innych nośnikach danych;
c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych — elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej, wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
5.2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym jego etapie, w przypadku naruszenia postanowień pkt. 3.3 i 3.4. Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektronicznym o jego wykluczeniu z Konkursu.

6. PRZEBIEG KONKURSU
6.1. Każdy z Uczestników, który spełni warunki określone w Regulaminie weźmie udział w Konkursie.
6.2. Po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę uzyskać nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.
6.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
6.4. Komisja nagrodzi autora najciekawszego zgłoszenia (przez cały okres trwania konkursu przyznana zostanie jedna nagroda).
6.5. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnego wynajmu podświetlanego napisu LOVE lub MIŁOŚĆ oraz „Kącik Fotograficzny Instax”.
6.6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, zamiany na inny produkt ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

7. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
7.1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).
7.2. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszej pracy konkursowej, biorąc pod uwagę:
a) poprawność zgłoszenia konkursowego,
b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,
c) kreatywność i oryginalność.

7.3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych w pkt 9 Regulaminu.


8. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
8.1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu oraz imię i nazwisko laureata zostaną opublikowane na stronie https://dodatki-weselne.pl/fanpage
8.2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez Organizatora poprzez zamieszczenie wyników na wyżej wskazanej stronie.
8.3. Zwycięzca traci prawo do nagrody w przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu poprzez wiadomość prywatną na FB ze zwycięzcą podejmowanego w celu.
8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności leżących po stronie laureata.

9. WYDANIE NAGRÓD
9.1. Laureat główny konkursu otrzymuje nagrodę w postaci bezpłatnego wynajmu podświetlanego napisu LOVE lub MIŁOŚĆ oraz „Kącik Fotograficzny Instax”.
9.2. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.
9.4. W wypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, produkty nie zostaną odebrane, Organizator nie będzie zobowiązany do dokonania jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu.
9.5. Nagrodę bezpłatnie dostarczamy do 50 kilometrów od Krosna (woj. Podkarpackie) lub Nowego Sącza (woj. Małopolskie). Powyżej 50 kilometrów wymagana jest opłata 1zł/km lub odbiór osobisty.

10. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
10.1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
10.2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (mailowo) na adres: kontakt@dodatki-weselne.pl w tytule wiadomości „Reklamacja KonkursuReklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Ponadto osoba składająca reklamację zobowiązana jest przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie oraz doręczyć wszelkie niezbędne dokumenty. Reklamacje nie spełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.
10.3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych liczonych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym, w formie elektronicznej — w zależności od sposobu zgłoszenia reklamacji, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Rozporządzenie RODO

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Opis ochrony danych osobowych konkursu znajdziesz w punkcie 4.